Görev Tanımları


 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GÖREV TANIMLARI

 
Enstitü Sekreteri
Alparslan ÖZTÜRK
►Enstitü Müdürünün talimatı üzerine;Enstitünün idari işlerinin istenilen zamanda, doğru ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,
►Enstitüye bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde. Müdürün onayından sonra iş bölümü yapmak ve uygulamak.
►Enstitü Kurulu- Enstitü Yönetim Kurulu Hazırlık Çalışmalarını yapmak
►Oy hakkı olmaksızın Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurullarında raportörlük yapmak.
►Yıllık Faaliyet- Birim Faaliyet- İstenilen Diğer Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi
►Bütçe Hazırlık Çalışmaları
►Gerçekleştirme Görevliliği
►Katılması gerekli görülen toplantılar öncesi hazırlık çalışmalarını yapmak, toplantı raporlarının ilgililere bildirimini sağlamak
►ÖSYM/AÖF Bina Üst Yöneticiliği
►Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak
E-posta:aozturk@omu.edu.tr
Dahilî: 1902
Özel Kalem/Yazı
İşleri/Gelen Evrak Kayıt İşleri
Cemile KURU
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları. Enstitü Sekreteri ve diğer bürolar arasında iç ve dış birimler arası telefonla iletişimin sağlanması
►Müdürün telefon ve randevu işlerini düzenlemek.
►Müdürlüğün tüm protokol işlerini takip etmek.
►Posta, kur,-e, görevli memur, fax. elektronik ortam yollarından gelen evrakları imza karşılığı teslim almak.
►Gelen evrakları Evrak Kayıt S iste mine kaydetmek ve Enstitü Sekreterine sunmak,
►Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum / kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırmak,
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer yazışmaları yapmak
►Evrak dağıtımında görevli personele giden evrakları zimmet defterleriyle teslim etmek                                                                                    
E-posta: cemile.kuru@omu.edu.tr
Dahilî: 1900
 
 
 
Öğrenci İşleri
Süheyla Hayriye KAYA
E-posta: hayriyea@omu.edu.tr
Dahilî: 1905
 
-İlgili Anabilim Dalı-
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi A.B.D
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi A.B.D
 

 
 

►Lisansüstü başvuruların alınması, listelenmesi, değerlendirme tutanaklarının hazırlanması
►Kesin kayıt işlemlerinin yapılması
►Öğretim yılında açılacak derslerin Enstitü Ders Kayıt Siste mine giriş işlemlerinin yapılması
►Yatay geçiş işlemlerinin yapılması
►Sınav değerlendirme formlarının kontrolünün yapılarak dosyalanması
►Ek süre isteklerinin kontrolü
►Burs işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması
►Ders kayıt formlarının kontrolü, dosyalanması
►Harç iadeleri ile ilgili yazışmaların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi Öğrenci Belgesi, Transkript, İlgili Makama yazılan yazıların düzenlenmesi
►Öğrencilere ilişkin alınan Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının Enstitü Ders Kayıt sistemine girilmesi
►Erasmus programı kapsamında gelen-giden öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılması
►Öğrenci listelerinin oluşturulup, bilgilerini otomasyona girerek kimliklerinin çıkartılması ile ilgili yazışmaları yapmak
►Kesin kayıt yaptıran ve Askerlik tehir süreleri gelen öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin ilgili Askerlik dairelerine gönderilmesi
►Öğrencilerin izinli oklukları sürelerin Enstitü Ders Kayıt Sistemine girilmesi.
►Faaliyet raporlarında kullanılacak öğrenci sayılarına ilişkin verilerin hazırlanması
► Enstitü Öğrenci Sayılarına ilişkin verilerin hazırlanması
►Kredi ve Yurtlar Kurum una öğrenci başarı durumlarına ilişkin bilgilerin verilmesi
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
Öğrenci İşleri
Seyhan TOPALAK
E-posta: seyhan.topalak@omu.edu.tr
Dahilî: 1906
 
-İlgili Anabilim Dalı-
Eğitim Bilimleri A.B.D
Yabancı Diller Eğitimi A.B.D
 
 
Öğrenci İşleri
Mürüvet AYDOĞDU
E-posta: muruvet.karas@omu.edu.tr
Dahilî: 1898
 
-İlgili Anabilim Dalı-
Temel Eğitim A.B.D
Güzel Sanatlar A.B.D
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D
 
Mali İşler/Satın Alma/Personel İşleri
Şenay ÖNAL
 

 
►Akademik ve İdari personelin göreve başlamasından, ayrılış işlemlerine kadar maaş- talıakkuk işlemlerinin yapılması
►Öğretim üyelerinin ekders beyanlarının kontrolü ve tahakkuk işlemlerinin yapılması
►Satın alma işlemlerinin yürütülmesi
►Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevinin yürütülmesi
►Taşınırların kayıt altına alınması
►Akademik ve İdari personelin göreve başlamasından ayrılış tarihine kadar, göreve başlama, terfi, süre uzatmav.b. her türlü özlük işlemlerinin yapılması
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak
►İdari personelin göreve başlamasından ayrılış tarihine kadar, göreve başlama, terfi, süre uzatma v.b. her türlü özlük işlemlerinin yapılması
►Akademik personelin kadro ilan-başvuru-sonuçların değerlendirilmesi-ilan-göreve başlamasından ayrılış tarihine kadar tüm sürecin takibi, yazışmaları, terfi, süre uzatmav.b. her türlü özlük işlemlerinin yapılması
►Personel-Özlük vb. gelen-giden evrak yazışmaları
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak
E-posta: senay.onal@omu.edu.tr
Dahilî: 1908

 
Kurullar/ Kararlar
Burcu KALENDER YİĞİT

 
►Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu toplantı davet yazılarının hazırlanması, üyelere elektronik ortamda gönderilmesi
►Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu toplantı kararlarının toplantı öncesinde elektronik ortamda hazırlanması ve Enstitü Sekreterine teslim edilmesi
►Toplantı sonrasında karar ve gerekçe yazılarının hazırlanması, dosya ve elektronik ortamda dağıtımının yapılması
►Enstitü Web sayfası güncellemelerinin yapılması
►Duyuruların web sayfasına girilmesi
►Tezlerin şekil yönünden ilk incelemesinin yapılması
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri  tarafından verilen diğer görevleri yapmak
E-posta: burcu.kalender@omu.edu.tr
Dahilî: 1899

 
Yardımcı Personel
Mehmet DÖNMEZ

 
Dahilî: 1895

 
►Enstitünün kullanım alanı içerisinde yer alan büro ve ortak alanların temizliğinin yapılması
►Çay vb. ikram servisinin yapılması
►Evrak dağıtım işlerini yapmak
►Üniversitemiz birimleri arasında evrak dağıtım işlerini yapmak
►Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak