Sıkça Sorulan Sorular

Tezsiz Yüksek Lisans için 1,5 yıl Tezli Yüksek Lisans öğrencisi için 3 yıl Doktora öğrencisi için 6 yıl Dilekçe ile askerlik tecil isteğinde bulunmayan öğrenci ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

Tezsiz Yüksek lisans 3 yarıyıl (1,5 yıl) Tezli Yüksek lisans 6 yarıyıl (3 yıl) Doktora programı 12 yarıyıl (6 yıl)

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programıyla ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami dört yarıyıldır. Bu süre sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süresi(6 yarıyıl) içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programıyla ilişiği kesilir.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Enstitü Yönetim Kurulu;anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun önerisi ile her öğrenci için en geç birinci yarı yılın sonuna kadar üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar.Danışman atamada;öğrenci tercihi,öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır.

Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder, aktif öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Lisansüstü program derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

1-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin (4) bendi gereği; Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

2-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinin (1) bendi gereği; Tezli yüksek lisans programında (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Azami altı yarıyıl süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

3-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34. Maddesinin (5),(6),(7) bendleri gereği; Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında başarısız bulunarak tezi reddedilen, Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan, bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen, belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen, öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir ve öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.

4-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. Maddesinin (2),(3) bendleri gereği; Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

5-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 37. Maddesinin (3), (6) bendleri gereği; Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

6-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39. Maddesinin (3), (5) bendleri gereği; Tez önerisi reddedilen doktora öğrencisine yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan doktora öğrencisinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

7-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41. Maddesinin (5),(6) ve (7) bendleri gereği; Tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora öğrencisinin programı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencisi en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen doktora öğrencisinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

8-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesinin (1) bendi gereği; Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans ve doktora öğrencisine başvurusu üzerine Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

9-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 51. Maddesinin (1) bendi gereği; 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hükümleri yerine getirmeyenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Süresi içinde kaydını yenileyemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir. (Mazeretin belgesi dilekçeye eklenecektir)

Tezli, Tezsiz ve Doktora programlarına kesin kayıt yaptıracak adayın kendisinin veya noter onaylı vekilinin istenilen belgelerle şahsen kayıt yaptırması gerekmektedir. Uzaktan Eğitim Programı öğrencileri şahsen veya posta/e-posta yoluyla kayıt yaptırabilirler.

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100' lük sisteme göre kullanılmaktadır. Dönüşüm tablosu bulunmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.

Başvuru ve kayıtlar için tarihler, enstitümüzün web sitesinde güz ve bahar dönemi başlangıcından önce duyurulmaktadır. Güncellenen duyurulara ulaşmak için web sitemizi takip ediniz.

Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci mezuniyet işlemleri için Enstitmüz web sayfasında yer alan Öğrenci İşleri-Mezuniyet İşlemleri başlığı altında Tez Savunması sonrası yapılması gerekenler sürecini takip edebilirler. Mezuniyet işlemlerini tamamlamak için süreniz, tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1(bir) aydır.

Öğrenci Bilgi Sisteminde şifre oluşturmak için https://ubs.omu.edu.tr adresinden ilk şifre oluşturma bağlantısını tıklayınız. Ekrana gelen menüye istenen bilgileri girerek şifre oluştur butonuna basınız. Ekrana gelen kullanıcı adı (kesin kayıtta enstitümüzce verilen öğrenci numarası) ve şifreyi kullanarak aynı adresten en geç 5 dakika içerisinde sisteme giriş yapınız. Sistem tarafından istenen şifre bilgileri ve iletişim bilgileri bölümünü doldurup işlemi tamamlayınız. Şifre oluşma işlemini gerçekleştirmiyorsanız 0 362 312 19 19 nolu santral numarasından 1898-1905-1906’ya bağlanabilirsiniz.

Sadece Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun öğrencilerin dilekçe vermeleri ve dilekçelerinde bu isteklerini “aşağıda belirtiğim adrese karşı ödemeli olmak üzere posta/kargo yoluyla gönderilebilmesi” şeklinde ifade etmeleri durumunda diplomaları gönderilebilir.

Tezli program mezunları şahsen veya noter vekaleti yoluyla diplomalarını alabilirler.

Tez konusu belirleme-değişikliği formu doldurularak tez önerisi ile birlikte Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde değiştirilebilir.(Enstitümüz Web sayfasında formlar kısmında tez konusu belirleme-değişikliği formuna ulaşılabilir.)

Tez teslim süreci başlatılacak tezlerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmış olması gerekir.Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırladığınız tezinizin Tez Savunma Sınavı öncesi ön incelemesi yapılmaktadır.Ön inceleme tamamlandıktan sonra tez savunma sınavı için tarih belirlenip;

1-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

2-Tez Savunma Sınavı Tarihi Bildirim Formu

3-Tez ve İntihal Raporu Teslim Tutanağı

4-1 adet ciltlenmiş tez

5-Tezin ve İntihal Raporunun tamamının olduğu bir adet CD

5-İntihal Raporu benzerlik kısmının çıktısı ile birlikte Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Not:Tez Savunma Sınavı tarihiniz ile Yönetim Kurulu Kararının alındığı tarih arasında en az 15 gün olması gerekmektedir.

Program Adı: Eğitim Yönetimi

Kredi/Saat Başına Alınacak Ücret: 150.00₺

Materyal Ücreti:150.00₺

Alınacak Kredi: 30 kredi

1.Yarıyıl: 150.00x15=2.250.00 ₺+150.00 ₺ (materyal üc.)

2.Yarıyıl: 150.00x15=2.250.00 ₺+150.00 ₺ (materyal üc.)

3.Yarıyıl: 150.00 ₺ (materyal üc.)

TOPLAM ÜCRET: 4.950,00₺

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğimizin 14.Maddesine göre;

1-Lisansüstü programlara yatay geçiş yolluyla kabul edilme koşulları;

a-İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olma.

b-Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olma.

c-Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olma.

2-Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

3-Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle (Yatay Geçiş Dilekçei ve belirtilen tüm formlar) birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.

4-Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

5-Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü Eğitim öğrenci alımına ilişkin ilanda belirtilen tarihlerde http://egtbilens.omu.edu.tr adresinde Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.